18. april er det valg til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen Halden

Er du kunde i SpareBank1 Østfold Akershus og har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen Halden.

Opprettelsen av Sparebank1stiftelsen Halden skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Halden Sparebank1, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen i 2011, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1stiftelsen Halden. Sparebank1stiftelsen Halden skal videreføre sparebank-tradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål. Sparebank1stiftelsen Halden eier egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus, og er en av de største egenkapitalbeviseierne. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. Hvert år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder i SpareBank1 Østfold Akershus med bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et inn- skudd i banken på minimum kr. 2.500,–. Ingen kan avgi mer enn 1 – en – stemme. Valgene er forberedt av Sparebank1stiftelsen Haldens valg-komite, og valgkomiteens innstilling er lagt ut her nedenfor.

Valgmøtet finner sted tirsdag 18. april kl. 17.00 i våre lokaler i Sparebank 1, Halden. Melding om deltakelse må være oss i hende senest mandag 17. april kl.15.00 på post@sparebankstiftelsenhalden.no.

Halden, 27. mars 2023
Sparebank1stiftelsen Halden
Else-Marie Waleur Andersen – Leder Generalforsamlingen