16. april 2020 er det valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen Halden

Velkommen til valgmøte som finner sted tirsdag 16. april kl.16.30 i våre lokaler i Sparebank1, Halden.

Er du kunde i SpareBank1 Østfold Akershus og har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen i Halden.

Halden danseskoles forestilling 2019

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. Hvert år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalorsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Valgmøtet finner sted torsdag 16. april kl. 16.30 i våre lokaler i Sparebank1, Halden. Melding om deltakelse må være oss i hende senest tirsdag 14. april kl. 15.00 på post@sparebankstiftelsenhalden.no.

Stemmeberettiget er kunder i SpareBank1 Østfold Akershus med bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2 500,-. Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en – stemme. Valgene er forberedt av Sparebank1stiftelen Haldens valg-komite og valgkommiteens innstilling ligger vedlagt på denne siden.

Sparebank1stiftelsen Halden ble opprettet for å sikre at den kapitalen som var oppsamlet i Halden Sparebank1, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen i 2011, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1stiftlsen Halden. Sparebank1stiftelsen Halden skal videreføre sparebanktradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål. Sparebank1stiftelsen Halden eier egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus, og er en av de største egenenkapitalbeviseierne. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Halden. 2. april 2020
Sparbank1stiftelsen Halden
Else-Marie Andersen Guldahl
Leder generalforsamlingen

.

Valgkommiteens innstilling