Valg av medlemmer til generalforsamlingen 26. mars 2019

Velkommen til valgmøte som finner sted tirsdag 26.mars kl.16.30 i våre lokaler i Sparebank1 Østfold Akershus, Halden.

Valg av medlemmer til generalforsamlingen

Er du kunde i SpareBank1 Østfold Akershus og har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen Halden.

Opprettelsen av Sparebank1stiftelsen Halden skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Halden Sparebank, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen i 2011, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1stiftelsen Halden. Sparebank1 stiftelsen Halden skal videreføre sparebanktradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål. Sparebank1 stiftelsen Halden eier egenkapitalbevis i Sparebank1 Østfold Akershus, og er en av de største egenkapitalbeviseierne. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre. Hvert år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder i SpareBank1 Østfold Akershus med bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minimum kr.2.500,-. Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en – stemme. Valgene er forberedt av Sparebank1 stiftelsen Haldens valgkomite og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler.

Valgmøtet finner sted tirsdag 26. mars kl. 16.30 i våre lokaler i SpareBank1 Østfold Akershus, Halden.

Melding om deltakelse må være oss i hende senest innen mandag 25.mars kl.15.00 på følgende adresse: post@sparebankstiftelsenhalden.no eller ved henvendelse til vårt kontor.

Halden, 12. mars 2019
Sparebank1stiftelsen Halden
Else Marie Andersen Guldahl – leder generalforsamlingen