Valg av medlemmer til generalforsamlingen 5. april 2018

VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANK1 STIFTELSEN HALDEN.

Er du kunde i SpareBank1 Østfold Akershus og har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1 stiftelsen Halden.

Opprettelsen av Sparebank1 stiftelsen Halden skal sikre at den kapital som var oppsamlet i Halden Sparebank1, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen i 2011, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1 stiftelsen Halden.

Sparebank1 stiftelsen Halden skal videreføre sparebank- tradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Sparebank1 stiftelsen Halden eier egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus, og er en av de største egenkapitalbeviseierne. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre.

Hvert år skal det velges 3 medlemmer og 2 vara- medlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder i SpareBank1 Østfold Akershus
med bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,–. Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en – stemme.

Valgene er forberedt av Sparebank1 stiftelsen Haldens valgkomite, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler.

Valgmøtet finner sted torsdag 5. april kl.16.30 i våre lokaler i Sparebank1, Halden.

Melding om deltakelse må være oss i hende senest innen onsdag 4. april kl. 15.00 på post@sparebankstiftelsenhalden.no eller ved henvendelse til vårt kontor.

 

Halden, 21. mars 2018

Sparebank1stiftelsen Halden
Else-Marie Andersen Guldahl – Leder generalforsamlingen