Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Sparebank1stiftelsen Halden ble opprettet for å sikre at den kapital som over tid er samlet i Halden Sparebank, som ble avviklet, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebank1stiftelsen Halden.

Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank1 Østfold Akershus som utgjør minst 15 % eller mer av bankens utstedte eierandelskapital. Kapitalen til Sparebank1stiftelsen Halden består hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus i tillegg til noen andre investeringer. Sparebank1stiftelsen Halden ble opprettet i 2011 med en grunnkapital på 87 MNOK og stiftelsens totalkapital ved opprettelsen utgjorde ca. 340 MNOK.

Vi bidrar til engasjement i lokalmiljøet!

Else-Marie Waleur Andersen (daglig leder Sparebank1stiftelsen Halden), Hanne Lerche Raadal (styremedlem),
Jon-Ole Torp (styreleder), Erlend Sand Aas (nestleder), Åse Gustavsen (styremedlem) og Hanne Gudem (styremedlem).

.

Stiftelsens formål

Vi skal være langsiktige samfunns- og kulturbyggere og sikre at opptjent kapital forblir i lokalområdet.

Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i lokalområdet, fortrinnsvis i Halden, som har bygget opp grunnfondet til tidligere Halden Sparebank, men også i Sarpsborg.

Stiftelsen skal

Ha et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Østfold Akershus.

Ha en forsvarlig forvaltning av midlene som stiftelsen har fått tildelt.

Støtte SpareBank1 Østfold Akershus i videreføring av sparebanktradisjonen, herunder videreføre Halden Sparebanks tradisjoner når det gjelder gaveutdeling, samt opprettholde bankens historiske tradisjoner i lokalområdet.

Utvise aktivt samfunnsengasjement og gjennom et proaktivt arbeid bidra positivt i lokalområdet.

Bidra til fortsatt frivillig engasjement og dugnadsvilje.