Sparebank1stiftelsen Halden støtter Ungt entreprenørskap med stor gave til «Grunderspirene»

Ungt entreprenørskap får kr 900.000 i støtte til det treårig prosjektet «Grunderspirene».

Les om Ungt Entreprenørskap i Østfold her.

Beskrivelse av prosjektet Grunderspirene

For at UE skal ha mulighet til å fortsette å satse på entreprenørskapsutdanning i grunnskolen og gi barn og unge i «Østfold» entreprenørskapsopplæring, trenger vi å øke vår finansiering og næringslivets bidrag til dette arbeidet. Her er SpareBank1 stiftelsene og SpareBank1 Østfold Akershus meget viktige samarbeidspartnere og støttespillere. 

I prosjektet ønsker vi å øke vår innsats mot grunnskolen og sikre at vi har ressurser til innsalg og gjennomføring av alle grunnskoleprogrammene. Dette blir spesielt viktig når vi blir en del av en større region. Vi mener at en grunnskolesatsing er viktig da vi på dette stadiet har anledning til å bygge holdninger tidlig, og få til en bra progresjon gjennom hele utdanningsløpet. 

Våre familier 

Dette programmet gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Vi samtaler med barna om ulike grunner til at man har en jobb og hva man gjør for å få et yrke. Barna får erfare at familien må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som «innkjøpere» og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. 

UEs rolle blir innsalg og kurse lærere som kan gjennomføre dette programmet i sin klasse. Det er også aktuelt å kurse eksterne veiledere fra ulike yrkesfelt til å gjennomføre programmet. Dette bidrar til å styrke vår brobyggerrolle når det gjelder å bringe mer virkelighetsnært innhold i klasserommet.

Vårt lokalsamfunn

Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati. Et bredt sammensatt utvalg av praktiske øvelser er med på å styrke elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø. 

Elevene får erfaring med:

  • å beskrive viktige elementer i et lokalsamfunn 
  • å se verdien av frivillig arbeid 
  • å utvikle ideer og velge løsninger i en gruppe
  • å medvirke i en demokratisk prosess 
  • å se hva skattepengene brukes til 
  • å reflektere over rettigheter og plikter i et samfunn

Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Programmet er rettet mot 4.-5. trinn og består av fire arbeidsøkter.

UEs rolle blir innsalg, rekruttering og kursing av veiledere som skal gjennomføre programmet. 

SMART

Smart er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. I fem faser skal elevene finne interessante problemstillinger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. 

Programmet gjennomføres over tre dager og er basert på aktiv læring. Elevene er selv aktive i å definere problemområder, forske på ulike muligheter og bruke sitt nettverk, for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. 

UEs rolle blir innsalg og aktivt delta i gjennomføring av programmet. Vi ønsker også i samarbeid med SpareBank1 stiftelsene videreføre SMARTingen, en fylkesfinale.